Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Foreningens bestyrelse:

FORMAND:
CLAUS M. SMIDT, Seniorforsker, mag. art.

NÆSTFORMAND:
ULLA KJÆR, museumsinspektør, seniorforsker, mag. art., dr.phil.

KASSERER:
PETER KRISTIANSEN, museumsinspektør, cand. arch.

REDAKTØR:
HANNE L. CHRISTENSEN, museumsinspektør, cand. mag.

SEKRETÆR:
CAMILLA LØNTOFT NYBYE, arkitekt m.a.a. MSc. – ORLOV.

Bestyrelsens øvrige medlemmer:
SUSANNE HAVNING, arkitekt m.a.a.
Jens Hendeliowitz, landskabsarkitekt m.a.a.
Jesper Munk Andersen, Historiker
Mikael Kenno Fogde, Jurist

FORMAND:

Some description

Claus M. Smidt

Seniorforsker, mag.art. i kunsthistorie.  

Født 1944. Konsulent for statens rådgivende arkitekt for de kgl. slotte, professor Vilhelm Wohlert 1975-84. Ansat Fredningsstyrelsen 1978-80, Københavns Bymuseum 1980, leder af Nivaagaards Malerisamling 1981-95. Ansat ved Danmarks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitekturtegninger i perioden 1996-2013.

Kunstnerisk konsulent for Rudolph Tegners Museum 1984-90. Formand for Frederiksborg Amts Museumsråd 1986-90. Direktør for Bergiafonden 1990-96.

Formand for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst 2001-, medlem af bestyrelsen for Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker 1988-, Selskabet for Arkitekturhistorie 1987-2007, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond 1997-, Den Plessenske Selsø Fond 1997-, Rundetaarn 2000- og Frøken Constance Fuhrs Fond 2007-. Formand for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring 2007-.

Har bl.a. publiceret en række bøger og artikler om dansk kunst og arkitektur, alene og i samarbejde med andre. Tillige været arrangør og medarrangør af talrige udstillinger, herunder ”Det blev på papiret”, Den Frie Udstilling 1996 og ”Tegning - et værktøj” på Arkitektskolen i Aarhus 2007.

Tildelt Ny Carlsbergfondets stipendium for en ung videnskabsmand 1981-82, legat fra Ole Haslunds Kunstnerfond 1994.

 

NÆSTFORMAND:

Some description

Ulla Kjær

Museumsinspektør/seniorforsker, mag.art. i kunsthistorie, dr. phil. Født 1958. Fra 1979 student og siden redaktør ved Nationalmuseets værk "Danmarks Kirker". Herefter museumsinspektør ved Nationalmuseets kirkeantikvariske virksomhed og ansvarshavende for for dets Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Medarrangør af flere udstillinger. Har skrevet "Kirkerne i Danmark" 1-2 og "Immanuelskirken" sm.m. Poul Grinder-Hansen, "Fredensborg Slot og Slotshave" sm.m. Bente Scavenius og Christine Waage Rasmussen, samt egenhændigt disputatsen "Nicolas-Henri Jardin - en ideologisk nyklassicist" I-II, "Nicolas-Henri Jardin. Den danske klassicismes franske fader"; "Roskilde Domkirke. Kunst og historie" og Velux-fondenes gave til det danske regentpars guldbryllup 2017: "Fransk elegance og dansk snilde". Medforfatter og -redaktør af "Middelalderens Danmark" samt af "Fynske herregårde - set af Niels Ringe". Herudover forfatter til flere mindre bøger samt talrige artikler om dels kirkekultur, dels 1700-tallets arkitektur, kunst og kultur til brug for fagbøger, tidsskrifter og leksika, f.eks. "Danske Kalkmalerier", "Weilbachs Kunstnerleksikon" og "Den store danske Encyclopædi". Fagkonsulent for Trap Danmark (6. udg.). Indenlandsk medlem af og forstander for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie; medlem af Det særlige Bygningssyn. I 2010 chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, i 2017 modtager af Ole Haslunds Hæderslegat. Medlem af bestyrelsen og næstformand for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring siden 1987. Medlem af bestyrelsens frednings- og bevaringsudvalg siden 1999. Medlem af bestyrelsen for Frøken Constance Fuhrs Fond siden 1995.

 

KASSERER:

Some description

Peter Kristiansen

Museumsinspektør, cand. arch. Født 1961. 1988 cand. arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole. 1988-91 ansat som vikarierende museumsinspektør ved Nationalmuseets 2. afdeling, ved det antikvariske kirkekonsulentarbejde. Sideløbende hermed kortvarige ansættelser ved redaktionen af “Danmarks Kirker”: Rørvig, Højby og Nykøbing Sjælland kirker. 1991-92 ansat ved arkitektkontoret AK83 - som forfatter af publikationer om historiske bygninger. Siden 1992 ansat som museumsinspektør ved de danske Kongers kronologiske Samlinger på Rosenborg og Amalienborg. ”; medforfatter af “Fynske herregårde - set af Niels Ringe”. Bestyrelsesmedlem i Birkerød Lokalhistoriske Forening, Arkiv og Museum 1985-94, redaktionsmedlem i “Bygningsarkæologiske Studier” siden 1991.

Medlem af bestyrelsen for foreningen til Gamle Bygningers Bevaring siden 1993, fra 1998 kasserer. Arrangør af og rundviser på foreningens sommerudflugter.

 

REDAKTØR:

undefined

Hanne Christensen

Historiker. Født 1945. Cand. mag. fra Københavns Universitet. Har arbejdet med dansk bygningskultur siden 1969, primært med udgangspunkt i museumsverdenen. På Nationalmuseet bl.a. medvirket ved udgivelsesrækken "Historiske huse" - herunder København og Christianshavn. Modtaget Tessinprisen. For Miljøministeriet medvirket ved udviklingen af SAVE-registreringen og konceptet for kommuneatlasser. Bidraget med artikler til Weilbachs Kunstnerleksikon. Som museumsinspektør ved Aabenraa Museum været medlem af Det regionale faglige Kulturmiljøråd for Sønderjyllands Amt
og sekretær i Byhistorisk Forening i Aabenraa samt medlem af bestyrelsen for Jollmands Gård på Als. I årbogen Sønderjyske Museer 1999 skrevet om redningsplanen for gården, illustreret af fotografen Kirsten Klein, og i årbogen 2000 skrevet artiklen Kulturmiljøet – bevaring i fuld skala, desuden medforfatter til Kulturmiljøer og kulturhistoriske enkeltelementer i Sønderjylland, Sønderjyllands Amt, 2001. For nuværende Museum Lolland-Falster i industrikulturens år 2007 undersøgt og publiceret sukkerfabrikkernes bygningshistorie på landsplan samt gennemført bygningshistorisk undersøgelse af bl.a. Czarens Hus og Kragsnapps Hus i Nykøbing F., publiceret i Lolland-Falsters Historiske Samfund, 2016.

Medlem af bestyrelsen for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring siden 1993, og bl.a. medvirket ved udarbejdelsen
af Stærekassen – et omstridt bygningsværk, Fynske herregårde – set af Niels Ringe, og Hele samfundets eje –
bygningsfredning i 100 år. Medlem af foreningens frednings- og bevaringsudvalg siden 1999.

 

SEKRETÆR:

Some description

Camilla Løntoft Nybye

Arkitekt m.a.a. MSc. Født 1978. Arkitekt fra Arkitektskolen i Århus, afdelingen for Restaurering, By- og Bygningspleje, 2005. Master of Science in Architectural Conservation, Edinburgh University, 2007. Har bla. arbejdet for tegnestuen Birch & Svenning, planafdelingen på Vejle Kommune, Museet Ribes Vikinger og deltaget i arkæologiske udgravninger i Italien under de Nordiske Institutter i Rom.

Har siden 2005 været ansat ved Rønnow Arkitekter A/S og indgik pr. 1. januar 2008 som medindehaver af firmaet. Tegnestuen beskæftiger sig primært med arbejder omhandlende kulturhistorisk betydningsfulde bygninger. Arbejdsområder dækker projektledelse, sagsstyring og byggeledelse for en lang række fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirker.

Bestyrelsesmedlem i Selskabet for Kirkelig Kunst. Styrelsesmedlem i ICOMOS’ danske nationalkomité.

Medlem af bestyrelsen for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring fra 2007. Sekretær for foreningen siden 2009.

 

Bestyrelsens øvrige medlemmer:

Some description

Susanne Havning

Arkitekt m.a.a. Født 1954. Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, afdelingen for restaurering 1983. Har efterfølgende bl.a. været ansat på Kgl. Bygningsinspektør Nils Koppels tegnestue (1983-84), Hans Henning Hansens tegnestue (1984-85), Hegelunds tegnestue (1985-86), Forsvarets Bygningstjeneste (1986-93), Forsvarsministeriets Fæstnings- og Natursekretariat (1993-97), Slotskoordinator i Finansministeriet/Kulturministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen/Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme 1997-2012. Sidstnævnte med ansvarsområder for udvikling og nyttiggørelse af kulturejendomsporteføljen.

Har siddet i følgende udvalg og bestyrelser: Kulturministeriets interministerielle Udvalg til Styrkelse af det gode Håndværk, Nationalkomitéen for Bygningskulturens Dag 1995-2001, Fonden Esrum Kloster & Møllegaard og Nyborg Slot. Har bl.a. været arrangør af nordisk tilgængelighedskonference i Stockholm ”Ett tillgängligt kulturarv – Det estetiska och tekniska arbetet” 2005.

Medlem af bestyrelsen for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring siden 1999; medlem af bestyrelsens frednings- og bevaringsudvalg siden 1999, formand for udvalget fra 2005. Bestyrelsens repræsentant i Landsforeningen af Bygnings- & Landskabskultur, frednings- og bevaringsudvalg.

Some description

Jens Hendeliowitz

Landskabsarkitekt m.a.a., cand. hort., m.d.l. ,født 1950. Privatpraktiserende landskabsarkitekt, forfatter og foredragsholder. Ansat hos Henning Larsens Tegnestue 1980-81, hvor han var projektmedarbejder vedr. friarealer omkring Høje-Taastrup Amtsgymnasium, Gentofte Hovedbibliotek og Udenrigsministeriet i Ryiad, Saudi Arabien; siden ansættelser i bl.a. Herlev Kommune og Lone van Deurs’ tegnestue. Tegnestuechef hos landskabsarkitekterne Ginman, Harboe og Borup; landskabsarkitekt og souschef i Finansministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen for planlægning, udvikling, genskabelse og restaurering af statens kongelige haver, fortifikationsanlæg og borge 1987-2004. Rådgiver for private godser og herregårde, bl.a. Knuthenborg, Bregentved, Gisselfeld, Vallø, Ledreborg, Dragsholm, Juelsberg, Holkenhavn, Krengerup, Glorup og Rosenholm. Af større projekter fra hans hånd kan nævnes genskabelsen af barokhaven ved Frederiksborg Slot, opførelsen af orangeriet og urtehaven ved Fredensborg Slot og fornyelsen af barokallérne i Fredensborg Slotshave samt genskabelsen af Nordmandsdalen, udviklingsplan for og omlægninger i Rosenborg Slotshave, genskabelsen og omlægninger af haverne ved Christian VII’s og Christian VIII’s Palæ (Amalienborg), retablering af voldprofiler ved Kronborg Slot, retablering af slotsnære arealer ved Sorgenfri Slot og omlægning af gartneri og haveanlæg ved Gråsten Slot.

Han har bl.a. undervist ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og været gæstelærer ved Kunstakademiets Arkitektskole, afd. for restaurering. Medlem af styregruppen, ICOMOS, fra 2001. Medlem af repræsentantskabet for Fonden for Træer og Miljø 2001-04. Medlem af Arbeitskreis Orangerien in Deutschland siden 1996. Forfatter, medforfatter, redaktør af div. værker, bl.a. ”Barokhaven ved Frederiksborg Slot, Genskabelsen af Det Kriegerske Anlæg”, 1996; ”Nordmandsdalen i Fredensborg Slotshave”, 2002 – samt diverse brochurer om de enkelte kongelige slotshaver; har netop udgivet ”Danmarks kongelige Haver”, 2005. Modtog Europa Nostra Prisen 1996 for genskabelsen af Barokhaven ved Frederiksborg Slot, Brolæggerprisen 2001 for særlig anvendelse af naturstensmaterialer til belægninger ved historiske slotte og bygninger – og Den Danske Parkpris 2003 for initiativer, der er udtryk for nytænkning og videreudvikling af den danske parktradition.

Medlem af bestyrelsen for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring fra 2005.

 

Some description

Mikael Kenno Fogde

Advokat, født 1975. Cand.jur fra Københavns Universitet, 2003. Har bl.a. tidligere arbejdet i advokatbranchen og i Bygningsstyrelsen, begge steder med fokus på alt indenfor fast ejendom.

Fra maj 2013 ansat som advokat i Realdania Byg A/S.

Har siden 2007 været ansat som ekstern lektor i forfatningsret og menneskerettigheder ved Juridisk Fakultet, Københavns Universitet.

Har bl.a. udgivet en artikel om staten som bygherre i Tidsskrift for Bygge- og Boligret, 2013, s. 676ff. Medlem af bestyrelsen for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring siden 2013.

 

undefined

Jesper Munk Andersen

Historiker. Født 1979. Cand.mag. i historie fra Københavns Universitet 2008. 2009 museumsinspektør og projektleder ved Reventlow-Museet Pederstrup, 2009-2010 faglig sekretær og museumsinspektør ved Dansk Center for Herregårdsforskning og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og fra 2011 til 2019 museumsinspektør med ansvar for Reventlow-Museet Pederstrup på Museum Lolland-Falster. Siden 2019 site manager for UNESCO verdensarvssitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Medforfatter på Anne Louise Sommer (red.); Den danske arkitektur, Gyldendal 2009 og forfatter til flere artikler om herregårdskultur og -landskab, bl.a. ”Herregården i landskabet, udviklingen på grevskabet Knuthenborg 1840- 1880” i Landbohistorisk Tidsskrift 2013 og i tilknytning til udstillingen ”Fuglsang 1885-1959. Billedkunst, musik og friluftsliv” på Fuglsang Kunstmuseum 2015 ”Spredte træk i relationen mellem kunstliv og herregårde”.

Medlem af Have- og Landskabsudvalget i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur siden 2015 og fra 2018 medlem af Museumsrådet for Gærup Skolemuseum, Korinth. Medlem af bestyrelsen for foreningen til Gamle Bygningers Bevaring siden 2019.