LOVE FOR FORENINGEN TIL GAMLE BYGNINGERS BEVARING

04 maj 2013

- SÅLEDES SOM LOVENE SENEST ER ÆNDREDE PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 3. JUNI 1998 OG DE ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 24. APRIL 2002 OG DEN 17. APRIL 2013.

 § 1: Foreningens opgave er at værne om vore gamle bygninger, vække interesse for og udbrede kendskab om dem.

 § 2: Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 § 3: Foreningens virksomhed ledes af en bestyrelse på højst 10 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed for 4 år ad gangen. Hvert andet år afgår halvdelen af disse. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. Dog kan bestyrelsen i denne indsupplere medlemmer af foreningen, såfremt bestyrelsen mener, at det fremmer foreningens formål eller i øvrigt kan være til nytte for foreningens arbejde. Disse sidstnævnte personers medlemskab af bestyrelsen skal bekræftes af den førstkommende generalforsamling efter indsuppleringen.

 § 4: Bestyrelsen vælger selv sin formand, viceformand og kasserer. Bestyrelsen kan ansætte en lønnet sekretær og anden lønnet bistand. Foreningen forpligtes i alle forhold, derunder også ved afhændelse, pantsætning og anden behæftelse af fast ejendom, af formand og kasserer i forening. I formandens forfald tegnes foreningen af viceformand og kasserer i forening.

Hvert år vælges 1 revisor; revisoren skal have regnskabsmæssig baggrund eller uddannelse.
Bestyrelsen fastsætter selv nærmere sin forretningsgang

 § 5: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april kvartal. Bestyrelsen bestemmer selv stedet. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til bestyrelsen mindst 14 dage inden generalforsamlingen. Forslag til lovændringer bør meddeles i indvarslingen til generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om virksomheden i det sidst forløbne forretningsår og fremlægger det reviderede regnskab for samme år.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder, der er grund dertil, og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt forlangende derom.
Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpel stemmeflerhed - med undtagelse af beslutninger ifølge lovenes § 6. Foreninger, institutioner, kommuner, skoler, virksomheder o.l. har 1 stemme pr. institution ell.l.

 

§ 6: Beslutning om foreningens ophævelse er kun gyldig, når den vedtages på en generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær - hvor ophævelsesforslaget er nævnt i indkaldelsen, der udsendes med mindst 8 dages varsel. Beslutning om ophævelse skal ske med 2/3 af de afgivne stemmer for ophævelsen på den pågældende generalforsamling.

Foreningens formue skal i tilfælde af dens ophævelse anvendes i overenstemmelse med det i § 1 fastsatte formål eller til tilsvarende eller andre almennyttige formål, f. eks, ved overførsel af foreningens formue til en forening eller et fond med sådant formål. Den i 1. stykke nævnte generalforsamling træffer med den nævnte majoritet beslutning om den konkrete anvendelse af formuen.