Hvem er vi?

FORENINGEN TIL GAMLE BYGNINGERS BEVARING 

DANMARKS ÆLDSTE LANDSDÆKKENDE
BYGNINGSBEVARINGSFORENING – STIFTET 1907

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring blev stiftet den 23. maj 1907 af bl.a. arkitekt H. B. Storck - foreningens første formand – og historikeren, dr. phil Vilhelm Lorenzen - med det formål at værne om vore gamle bygninger, vække interesse for dem og udbrede kendskabet til dem - som man stadig kan læse det i foreningens formålsparagraf. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring er Danmarks ældste landsdækkende bevaringsforening. I 1907 påbegyndte foreningen en registrering af Danmarks bevaringsværdige og truede bygninger. Der blev oprettet et net af korrespondenter over hele landet, hvis opgave var at rapportere til foreningen, så snart de vejrede overgreb eller overhængende trusler imod landets kulturarv af gamle, bevaringsværdige bygninger. Det førte til mangfoldige fredninger i årenes løb, ligesom mange bygninger blev reddet fra nedrivning - eller opnåede økonomisk støtte til bevaringen gennem foreningens indgriben.

FORENINGEN STOD FADDER TIL DEN FØRSTE BYGNINGSFREDNINGSLOV– OG TIL DET SÆRLIGE BYGNINGSSYN 
Det var Vilhelm Lorenzen og Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, der tog initiativet til og satte deres markante præg på vor første bygningsfredningslov fra 1918, der har været bygningsfredningens grundlov her i landet lige siden. Det var således foreningen, der stod fadder til oprettelsen af Det særlige Bygningssyn.

FORENINGEN REDDEDE DE GAMLE BINDINGSVÆRKSHUSE- OGSÅ MODERNISMENS BOLIGER VÆRNES 
Foreningens indsats over årene har stærkt medvirket til, at Danmark er blevet kendt for, at mange statelige bindingsværksgårde og karakteristiske byhuse og bymiljøer, f. eks. i Køge, Randers, Næstved, Svendborg og Svaneke - samt på Christianshavn - stadig eksisterer. Men foreningen gør også anskrig, hvis nyere bevaringsværdige bygninger trues. I alt har foreningen i årenes løb beskæftiget sig med over 500 bevaringssager.

RUNDVISNINGER, MØDER OG ARRANGEMENTER 
Foreningen afholder rundvisninger, møder, paneldiskussioner og arrangementer, hvor fagfolk f. eks. fortæller om bevaring, om byplanlægning og arkitekturhistoriske emner og kulturhistorie. I sommerhalvåret arrangeres ekskursioner til kirker, slotte, herregårde og ældre industribyggeri, hvortil offentligheden normalt ikke har adgang.

MEDLEMMERNE FÅR GRATIS BØGER OM ARKITEKTUR OG BEVARING
Foreningen er også blevet kendt for sine publikationer. I årenes løb har foreningen udgivet mange værker om bygningshistorie eller bygningsbevaring m.v. Foreningens nye publikationer udsendes gratis til medlemmerne ved udgivelsen. Det kan være bøger, hvor f. eks. arkitekter, museumsfolk, forskere, lokal- og kulturhistorikere m.v. fortæller om og gør nærmere rede for bygningskulturelle emner. Det kan være registranter over eller skrifter, der redegør for gamle, værdifulde bygninger eller kulturmiljøet i øvrigt i en købstad eller i en bydel; det kan være en monografi over en kendt bygmester eller arkitekt og hans virke, en beskrivelse af en arkitekturhistorisk epoke - eller en beskrivelse af et værdifuldt, men måske ikke altid lige kendt bygningsværk, hvis bevaring, foreningen på denne måde ønsker at argumentere for.

Foreningen har tillige et tæt samarbejde med årsskriftet “Bygningsarkæologiske Studier”, der udgives af Afdelingen for Arkitekturhistorie og Opmåling, Kunstakademiet. Siden 1982 har Foreningens medlemmer vederlagsfrit modtaget dette fornemme skrift.Foreningens medlemmer får desuden tilsendt ”Nyhedsbrevet” to-tre gange årligt, hvor foreningens medlemsarrangementer omtales udførligt. Skriftet indeholder bl.a. også artikler om foreningens seneste tiltag for bevaringstanken og om foreningens indsigelser og protester, når bevaringsværdige huse og miljøer trues. Desuden indeholder skriftet artikler om bevaringsværdig arkitektur og om kulturhistoriske miljøer og bygninger i Danmark og i udlandet - og tillige litteraturlister og omtale og anmeldelse af nyudkomne publikationer om sådanne bygninger og miljøer.

 

SAMARBEJDE OM KULTURARVEN 
Foreningens bestyrelse holder løbende kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturministeriet. Foreningen er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og af Europa Nostra – og foreningens formand er p.t. medlem af Europa Nostras internationale Council. Foreningen deltager ligeledes ved sin formand i drøftelserne i Forum for Bygningskultur. Ligeledes er foreningens formand og yderligere en af bestyrelsen udpeget person medlem af bestyrelsen for Frk. Constance Fuhrs Fond, der hvert år uddeler legatportioner til bygningsbevaringsformål. Ansøgninger til fonden sendes til advokat Henrik Løbger, Advokatfirmaet Jon Palle Buhl, Valkendorfsgade 16, 1151 København K.
Foreningen hjælper gerne med råd og vejledning i aktuelle sager. Foreningen har p. t. omkring 800 medlemmer over hele landet. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april kvartal. Foreningens økonomi finansieres bl.a. gennem medlemskontingentet, der kan tegnes enten som privatperson eller som husstand (to personer på samme adresse, således dog at ét husstandskontingent alene modtager et eksemplar af foreningens løbende publikationer).